538-374-561
biuro@dmkolportaz.pl

Regulamin

§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady składania zamówień realizacji kolportażu oraz druku przez platformę internetowa www.ulotkidoskrzynek.pl (zwaną dalej „platformą”) oraz ogólne zasady współpracy.

2. Właścicielem platformy oraz wykonawcą usług jest firma DM Kolportaż Joanna Lis zarejestrowana pod adresem 56-400 Oleśnica, ul. Otwarta 5b/2, NIP: 911-198-71-61. 

§2 Definicje

Platforma – serwis ulotkidoskrzynek.pl

Zamówienie – złożona przez Kupującego chęć zawarcia umowy na wykonanie usług

Zamówienie przyjęte – Zamówieni potwierdzone przez pracownika wykonawcy

Wykonawca – firma realizująca zamawianą usługę

§3 Przyjmowanie i realizacja zamówień

1. Zamówienia na kolportaż i druk przyjmowane są za pośrednictwem platformy, telefonu oraz e-maili. W każdym przypadku zamówienie traktowane jest jako chęć zawarcia umowy na wykonanie usługi i otrzymuje status przyjętego zamówienia po zaakceptowaniu go przez pracownika wykonawcy,

2. Po przyjęciu zamówienia możliwy jest dodatkowy kontakt ze strony wykonawcy w celu uzgodnienia szczegółów jego realizacji nie ustalonych podczas składania zamówienia,

3. Realizacja zamówienia następuje w ustalonym przez strony terminie i sposobie,

4. Wykonawca może odmówić wykonania usługi bez podawania przyczyny,

 

Szczegóły realizacji usługi kolportażu

1. Usługa kolportażu materiałów reklamowych wykonywana jest na ustalonym przez Kupującego terenie bezpośrednio do skrzynek pocztowych odbiorców,

2. Materiały roznoszone przez wykonawcę nie będą zostawiane w koszykach na reklamy, na skrzynkach ani na schodach w przypadku gdy dostępne są skrzynki pocztowe typu euro (ze swobodnym dostępem),

3. W przypadku braku skrzynek pocztowych o swobodnym dostępie kolporter może podjąć decyzję o pozostawieniu materiałów w innym widocznym miejscu (na skrzynkach, na schodach, na parapecie) w ilości równej ilości mieszkań lub lokali pod danym adresem (w przypadku braku możliwości jednoznacznego stwierdzenia ilości lokali kolporter szacuje ich ilości i tyle materiałów pozostawi),

4. Podczas dystrybucji na terenie domów jednorodzinnych kolporter pozostawia materiały w dostępnych skrzynkach pocztowych. Kolporter nie przechodzi przez furtkę ani bramę odbiorcy – nie wchodzi na zamkniętą posesję. W przypadku braku dostępnej skrzynki pocztowej lub gdy skrzynka okaże się zbyt mała lub zniszczona – kolporter może pozostawić materiały w ogrodzeniu lub innym widocznym miejscu,

5. Podczas dystrybucji na terenie wsi i małych miejscowości kolportaż musi objąć nie mniej niż 80% zabudowań.

5. Kolportaż uznaje się za zakończony jeśli wszystkie adresy w zamówionym rejonie zostaną objęte dystrybucją a ilość rozniesionych materiałów jest równa lub większa deklarowanej przez wykonawcę gwarantowanej ilości, lub gdy posiadane materiały wyczerpią się,

 

Szczegóły realizacji usługi druku

1. Zamówienie druku materiałów odbywa się za pośrednictwem platformy, e-maili lub telefonicznie,

2. Niezbędne jest przesłanie przez Kupującego prawidłowych plików do druku, których sposób przygotowania pisany jest na podstronie „przygotowanie plików”,

3. W przypadku nie posiadania przez Kupującego takowych plików ma on możliwość zamówienia ich wykonania przez Wykonawcę za dodatkową opłatą. Pliki przechodzą na własność Kupującego a Wykonawca zachowuje ich kopię do ewentualnego ponownego wykorzystania w przyszłości,

4. W przypadku gdy Wykonawca posiada pliki niezbędne do druku zamówionego przez Kupującego, przesyłanie plików nie jest konieczne. W niektórych przypadkach Wykonawca może poprosić Kupującego o potwierdzenie ich aktualności przed wykonaniem zamówienia druku,

5. Druk materiałów wykonywany jest w czasie określonym podczas składania zamówienia,

6. Materiały dostarczane są przez Wykonawcę lub firmę kurierską pod wskazany przez Kupującego adres, Wykonawca nie udostępnia opcji odbioru osobistego,

7. Zamówione materiały są produktem wykonanym na specjalne zamówienie Kupującego i nie podlegają zwrotowi ani wymianie,

8. W przypadku reklamacji Kupujący zobowiązuje się do udostępnienia reklamowanych materiałów Wykonawcy w celu analizy zasadności reklamacji,

9. Proces i sposób rozwiązywania pozytywnie rozpatrzonych reklamacji ustalany jest między Kupującym i Wykonawcą,

 

§4 Transport materiałów, magazynowanie

1. Wykonawca odbiera materiały przeznaczone do dystrybucji z miejsca wskazanego przez Kupującego, nieodpłatnie, jeśli miejsce to znajduje się w odległości nie większej niż 35 km od Sycowa i wadze nie przekraczającej 200 kg. W przypadku odległości większej pobierana jest opłata w wysokości równiej 1,60 zł brutto za każdy kilometr ponad 35 km (w jedną stronę). Oraz 1,6 zł brutto za km za transport każdego dodatkowego 200 kg.

2. Data i godzina odbioru materiałów ustalana jest wspólnie przez Wykonawcę i Kupującego w sposób taki aby obie strony mogły wywiązać się z terminu,

3. Aspekty logistyczne, transport materiałów do punktu dystrybucji i odbiór ich od kolporterów leży po stronie Wykonawcy, 

4. Na życzenie Kupującego, Wykonawca określi dokładny stan posiadania materiałów Kupującego,

5. Po zakończeniu akcji kolportażowych Wykonawca na życzenie Kupującego dostarczy pozostałe materiały do punktu wskazanego przez Kupującego na zasadach identycznych jak w punkcie 1 niniejszego paragrafu,

6. Na życzenie Kupującego Wykonawca będzie magazynował jego materiały nieodpłatnie przez okres 6 pełnych miesięcy. Po okresie 6 miesięcy Wykonawca będzie pobierał z góry opłatę w wysokości 10 zł netto miesięcznie za każdy magazynowany karton o wymiarach do 30×40 cm i wysokości maksymalnej 40 cm. W przypadku opakowań większych liczona będzie wielokrotność wymiaru podstawowego,

7. W przypadku użycia przynajmniej połowy magazynowanych materiałów, koszt magazynowania pozostałych zmniejsza się do 0 zł przez następne 6 miesięcy.

8. Opłata pobrana nie ulega zmniejszeniu ani zwrotowi jeśli materiały zostały pobrane w miesiącu, którego opłata dotyczy,

To jest wersja demonstracyjna sklepu do celów testowych— Zamówienia nie będą realizowane. Zamknij